బల్లి శాస్త్రం – Balli Sastram in Telugu for Female

Balli Sastram in Telugu for Female

స్త్రీలపై బల్లి పడితే..? బల్లి అన్ని జీవుల్లోకి కొంత ప్రత్యేకమైనది. బల్లి పడితే శకునం, అశుకునాల గురుంచి ప్రాచీన శాస్త్రాల్లో వివరించారు, పంచాంగంలో కూడా దీని గురుంచి …

Read more

Balli Sastram in Telugu for Male బల్లి శాస్త్రం (గౌలి పఠన శాస్త్రం)

Balli Sastram in Telugu for Male

ఎక్కడ బల్లి పడితే ఏమవుతుంది…? వేదాల్లో అన్ని ఉన్నాయంటారు. అలాగే బల్లి శాస్త్రం గురుంచి కూడా ఉందని చెప్పారు పెద్దలు. జోతిష్యంలో గౌలి పఠన శాస్త్రం దీని …

Read more